Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych Global Media do nowego rozporządzenia

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych Global Media do nowego rozporządzenia w sprawie środków dotyczących dostępu do otwartego Internetu oraz w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników. 

Zgodnie z art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) informujemy, iż: w § 9 Regulaminu Świadczenia Usług (obowiązującego od 8 czerwca 2014 r.), po ust. 2 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

 

  1. Global Media nie stosuje środków zarządzania ruchem, które mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do Internetu, prywatność użytkowników końcowych i ochronę jego danych osobowych.
  2. Global Media świadczy usługi dostępu do Internetu o prędkości oraz innych parametrach określonych w Umowie, w tym również w załącznikach do Umowy. Abonent może nie mieć możliwości lub ograniczoną możliwość korzystania z treści, aplikacji i usług, które wymagają większej prędkości lub innych parametrów niż usługi dostępu do sieci Internet świadczone przez Global Media.
  3. Global Media nie świadczy usług, o których mowa w art. 3 ust. 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2015), które mogłyby wpłynąć na usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz Abonenta.
  4. Określone w Umowie, w tym również w załącznikach do Umowy, prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach Usługi dostępu do sieci Internet są minimalnymi, zwykle dostępnymi, maksymalnymi i deklarowanymi prędkościami pobierania i wysyłania danych w ramach Usługi dostępu do sieci Internet w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w ust. 5., chyba że z Umowy, w tym również z załączników do Umowy, wyraźnie wynika co innego.

 

Powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2015).

 

W odniesieniu do umów zawartych przed dniem 31 marca 2016 r. powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 maja 2016 r. Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian w terminie do dnia wejścia tych zmian w życie. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, Global Media w stosunku do Abonenta przysługiwać będzie roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy w wysokości wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.